Protokollplock 5/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 6 maj 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona, Stefan

§ 70 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 10.4 HoppLoppbesök med 10 deltagare.
– 13.4 Micaela, Karola och Stefan Lö gjorde bidragsansökningar och planerade ekonomin.
– 15.4 SUF-vårmöte med jubileumskaffe, Johan deltog.
– 17.4 Bowling i Träskända med 16 deltagare (4 banor)
– 20.4 Trevlig Vårbal på Viljan med 64 deltagare. Allt gick enligt planerna och kvällen var lyckad.
– 22.4 SUF-dansmöte, Johan deltog.
– 4.5 Vårbasaren blev inte av på grund av för få försäljare. Avbokningen av den lyckades inte helt och tyvärr samlades en del besvikna besökare på Viljan på lördagen.

§ 72 Isplansärenden:

– Plogningskostnaderna för isplanen blev att kosta totalt 3839,66 euro. I sin helhet blev säsongen för isplanen att kosta 4398,16 euro och då saknas ännu eventuella utgifter för kommunal hyvling.

§ 73 Sekreteraren:

– Årsberättelsen är tryckt och färdig att distribueras. Medlemsregistret måste gås igenom före fakturering sker. När det är färdigt skriver sekreteraren ut medlemsfakturor med sista betalningsdag 31 maj. Postningstalko ordnas 14.5 kl. 19.00.

§ 74 Ekonomi:

– Vårbalen visar ett överskott på 1086,25 euro.
– Noterades att Andelsbanken sänker sin ränta från 0,25% till 0,10%. Det finns orsak att fundera på om en del av våra pengar kunde placeras på ett mer avkastande räntekonto. Karola kollar med banken vilka riskfria alternativ det finns.

§ 75 Fastighet:

– Beslöts att föreningslokalen Viljans fasta telefonanslutning 098513060 hos Elisa sägs upp och istället tecknas ett Saunalahti ”Kotipuhelin” abonnemang som baserar sig på mobil telefoni. En mobil men fastmonterad bordstelefon införskaffas i stället för den gamla fast anslutna telefonen. Föreningens sekreterare Johan Isaksson befullmäktigades att säga upp det gamla abonnemanget och teckna ett nytt enligt det ovan beskrivna.
– Städtalko på Viljan och på isplanen samt i lekparken: Talkot på Viljan med fönstertvättning ordnas 13 maj kl. 18. Talkot på isplanen och i lekparken ordnas 23 maj kl. 18 och marknadsförs även i Byabladet.
– Aktia ordnar ingen brandsläckargranskning heller detta år. Så släckarna måste granskas hos Sammutinhuolto Lankinen i Borgå. Pia är i kontakt med Lankinen och bokar tid för granskning.
– Köksväggen saknar ännu en del brädfodring kring köksfönstret. B-C, Tore och Stefan Lö får fullmakt att koordinera behövliga åtgärder.
– Ordförande skaffar ett lås till lidret med flera nycklar.
– Vaktmästarens ringklocka bör fortfarande installeras.

§ 76 Barn & ungdom:

– Traditionella lekparksträffar ordnas onsdagar kl. 18-19.30 från och med juni.

§ 77 Idrott och motion:

– Stefan kontaktar kommunen för luftning och gräsklippning av fotbollsplanen.
– 3-Sockenloppet 5 juni med start kl. 18-19.30. Beslöts att en gasflaska av kompositmodell införskaffas till föreningen, Stefan La ordnar detta och bokar även FBK:s grill. Stefan ordnar också med notis i tidningarna. Övriga ansvarsuppdrag enligt traditionellt mönster.
– Bisamatch 12.6 kl. 19. Kalkningsmaskin lånas av kommunen och kalk införskaffas. Stefan La ansvarar för att lag och domare finns. Medaljerna till prisutdelningen skaffas.
– Fotbollsplanen: uthyrningsproblematiken – de lag som tränade ifjol anser att de inte varit medvetna om att det kostar att hyra fotbollsplanen. Eftersom uppgifterna är motstridiga och det inte finns svart på vitt om vad som överenskommits, så förblir fjolårets avgifter oindrivna. I år koordinerar som tidigare överenskommet Karola alla bokningar av planen och fakturorna går ut på förhand. Följande bokningar finns nu:
o Tisdagar 18-19.30 SV-pojkar (fakturerat)
o Torsdagar 18-20 SV-flickor (faktureras när det är klart hur många gånger de tränar)
– Föreningen har blivit anmäld till Sibboserien i fotboll, vilket kostar oss 200 euro. Detta har inte behandlats i styrelsen tidigare men godkändes i efterhand. För framtiden är det värt att påminna om att förbindelser av dylik ekonomisk karaktär måste förankras i styrelsen på förhand.

§ 78 Program och kultur:

– Inget teaterbesök ordnas i föreningens regi.

§ 79 Info:

– Byablad 3/2013 utkommer i slutet av maj. Stina och Micaela delar denna gång. Pia åker med om hon har möjlighet. Avsikten är att Byabladet och årsberättelsen delas ut i samma körning.

Följande styrelsemöte hålls den 6.6 klockan 19.00 på Viljan