Protokollplock 9/2013

Anteckningar från styrelsemötet den 1 oktober 2013

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Kristin, Pia, Mona

§ 136 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 13.9 Johan deltog i kontrollmätning av marknadsplanen i Nickby kl. 13.
– 15.9 Johan deltog i FSU:s styrelsemöte i Helsingfors
– 17.9 Micaela, Karola, Stefan Lö och Johan deltog i SUF:s utbildningsafton om föreningslagen och beskattning av föreningar. Föreläsare var Sebastian Gripenberg får Föreningsresursen/SSC.
– 28.9 Johan ritade rutor och arrangerade marknad kl. 14-01.
– 29.9 Cecilia, Pia, Micaela och Johan ställde upp som platsvisare på SUF-marknaden från kl. 5.30 framåt.

§ 137 SUF/NSU/FSU meddelanden:

– Frågesport: De lokala uttagningarna till Nylands Svenska Ungdomsförbunds frågesport ordnas 21.10 och finalen är 3 november i Esbo. Platsen för den lokala frågesporten är ännu oklar.
– Suffen kommer att bli utan verksamhetsledare inom en snar framtid.

§ 138 Isplansärenden:

– Ett isplanstalko ordnas 8 oktober. Tåg och Erlund ställer fortsättningsvis upp som kontaktpersoner för isplansärenden. J Krogell har meddelat att han kan sälja snöplogningstjänster även den kommande säsongen. Styrelsen önskar att en förteckning över utförda snöplogningar görs och levereras med fakturan.

§ 139 Sekreteraren:

– Föreningens höstmöte hålls 19 november kl. 19.00 på föreningslokalen Viljan.
– Verksamhetsplanen för år 2014 godkändes att föras vidare till höstmötet för behandling.

§ 140 Ekonomi:

– De förnyade elkontakterna i köket kostade ca 400 euro. Tre nya kontakter har installerats. Även en felströmsbrytare har installerats.
– Föreningen har ansökt om 5000 euro i bidrag från Sparbanksstiftelsen för markköp.
– Bokföringens framtida lösning måste utredas när det klarnar med SUF:s kanslitjänster. Vi hör oss också lite för med de övriga föreningarna som utnyttjat Suffens bokföringstjänst.
– Planhyrorna är betalda, förutom en som inte ännu förfallit. I augusti uppdagades att ett lag spelat utanför de tider som vi tidigare noterat i protokollet. De hade enligt verifierad uppgift i februari fått lov att spela på planen måndagar, vilket övriga i styrelsen inte varit medvetna om. Så får det inte gå till i framtiden.
– Medlemsavgifter: Efter att påminnelserna gick ut har vi erhållit 14 betalningar. 12 är fortfarande obetalda, vi väntar ännu en månad innan vi avskriver de obetalda.
– Höstdansen: Alla lov är klara. Karola ordnar med växelpengar.

§ 141 Fastighet:

– Luftvärmepumpen är installerad. Värme-elementen i salarna är och skall vara frånkopplade under normala förhållanden.
– Elkontakterna i köket har förnyats, se föregående punkt.
– Utrymningsbelysningen måste ses över i och med att den inte fungerar vid elavbrott. Antagligen blir det fråga om förnyande av centralen och armaturerna.
– Rännorna skall putsas när merparten av löven kommit ner. Mona kollar med Ralf om han kan åta sig arbetet med putsning av rännorna.
– Markköp: Micaela och Stefan Lö har träffat H Borgström och inspekterat det område som föreningen är intresserad att köpa för utvidning av parkeringsplanen vid Viljan. Styrelsen beslöt föreslå för höstmötet att föreningen köper ett 1000m2 stort markområde av H Borgström. Det planerade markköpet nämns i höstmötesannonserna.
– Priset för uthyrning av föreningens inventarier genomgicks och justerades. Beslöts även att man bör ha varit medlem minst två år för att få hyra Viljan till medlemspris. En uppdaterad prislista bifogas protokollet.

§ 142 Barn & ungdom:

– Höstens program genomförs i enlighet med tidigare beslut.

§ 143 Idrott och motion:

– Hjärtlunk och stövelkastning är under kontroll. Lappar har satts upp och en puff kommer i tidningen. Laurén har materialet till hjärtlunken.

§ 144 Program och kultur:

– Höstdans 12.10: Planeringsgruppen har sammanträtt två gånger och det mesta är under kontroll. Affischerna har kommit från kopieringen, likaså biljetterna. Stora reklamskyltarna är uppsatta. Vinster till lotteriet samlas in som bäst. Tidningsannonseringen är klar och sponsorerna börjar också klarna. Talko på fredag kl. 18 och lördag kl. 10. 4st ordningsvaktsvästar och kassamaskin lånas från Suffen.
– Julbasar 24.11 kl. 11-14. Anmälningar senast 17.11.
– Teater: 50 biljetter och buss har bokats till Fallåker den 1 februari.

§ 145 Info:

– Byablad 5/2013 utkommer före julbasaren med aktuell information. Mona delar ut i Hertsby och Karola i Borgby.

§ 146 Övriga ärenden

– Styrelsen 2014: I tur att avgå är Stina, Pia, Karola och Johan. Stina har redan tidigare meddelat att hon önskar avgå. Vi försöker hitta nya aktiva krafter bland våra många medlemmar.

Följande styrelsemöte hålls den 12.11 klockan 18:30 på Viljan