Protokollplock 1/2014

Anteckningar från styrelsemötet den 9 januari 2014

Närvarande: Micaela, Karola, Johan, Pia, Mona, Janina, Stefan, Frida

§ 4 Styrelsen för år 2014 konstituerades enligt följande:

Ordförande Micaela Oljemark (av föreningsmötet vald)
Vice ordförande Mona Stjernberg
Sekreterare Johan Isaksson
Ekonom Karola Manninen
Fastighet Mona Stjernberg (uthyrningsansvarig) och Johan Isaksson
Barn & ungdom Janina Saarinen och Frida Villanen
Program & kultur Pia Heikkinen och Cecilia Granqvist (med vice ordförande Stjernberg som mentor)
Idrott & motion Stefan Laurén
Infosektionens uppgifter sköts av styrelsen i samråd.

§ 6 Anmälningsärenden: (datum och händelse)

– 12.12 SUF styrelsemöte, Johan deltog.

§ 7 Föreningens målsättning under år 2014:

– Vi följer vår fastslagna verksamhetsplan och den uppgjorda budgeten.
– Vi håller ekonomin stabil och skapar beredskap även för oväntade ekonomiska utmaningar.
– Styrelsen deltar aktivt i arbetet och meddelar i god tid om man är förhindrad att delta i möten. Den som är frånvarande från ett möte tar en aktiv roll och tar reda på vad som beslutats och när nästa möte hålls.
– Ärenden som man vill att behandlas på styrelsemöten får man gärna meddela om på förhand till ordförande.

§ 8 Sekreteraren:

– Årsberättelsetexterna, gärna i skönlitterärt format, skall skickas till sekreteraren senast 31.1. Även foton från olika tillställningar får gärna skickas till sekreteraren.
– Föreningens vårmöte ordnas torsdagen den 20 mars kl. 19 på Viljan.
– NSU-affischer borde fortsättningsvis tryckas (A2).
– FSU-resan: Föreslås någon form av Tallinn-resa. Beslöts att reservera den 22 mars för detta ändamål (reservdatum vid behov 8.3).

§ 9 Ekonomi:

– Suffens dansarvode har influtit sedan senaste möte.
– Bokföringen: Carina sköter ännu bokslutet för år 2013 i Suffens regi. Efter det kommer man att kunna köpa bokföringstjänster till självkostnadspris av Carina förmedlat via Suffen, men priset är ännu odefinierat.

§ 10 Fastighet:

– Köksinventering ordnas inom snar framtid.
– Köp av mark invid föreningslokalen Viljan: Ett utkast till köpebrev presenterades för styrelsen. Enligt köpebrevet skulle föreningen av H Borgström köpa ca 1000 m2 åkermark invid Viljans nedre parkering. Föreningen har som avsikt att förvärva området för att förstora Viljans parkeringsplats. Styrelsen godkände utkastet till köpebrev. Köpebrevet undertecknas av föreningens officiella namntecknare, preliminärt den 24.1 kl. 15. Utkast till köpebrev och kartskiss som bilaga.
– Utrymningsbelysningen på Viljan: Föreningen har erhållit en offert gällande förnyande av centralenheten för utrymningsbelysningen av Ingenjörsbyrå Kim Sundman Ab. Centralenheten inklusive installation skulle utgöra en kostnad på ca 650 euro. Styrelsen godkände offerten och därmed kan en ny centralenhet jämte passande glödlampor installeras på föreningslokalen. Bilaga.

§ 11 Barn & ungdom:

– Programmet fortsätter enligt förra årets modell med olika evenemang på tisdagar varannan vecka. Bland annat disco (13.2) och hoplop-besök finns planerat.
– En förteckning med datum och aktiviteter görs och skickas till ordförande och presenteras på nästa möte. Datum kollas med Mona för att försäkra att Viljan är ledig.

§ 12 Program & kultur:

– Tack-fest 18.1 : Allt är under kontroll. Talko på fredag kväll.
– Fallåker 1.2: Det finns 7 biljetter kvar för tillfället. Priset är 25 euro för hela paketet.
– Fastlagsjippo 4.3: Vi återkommer till detta senare, men datumet noterades.
– Höstdans: Första prioritet är 11.10, reservdatum 18.10. Mona bokar Wessmansalen och efter det är Micaela i kontakt med San Marino & Linda.

§ 13 Idrott och motion samt isplansärenden:

– Om det kommer snö så ordnas Sopploppet 23.2 och Vargspåret 2.3. För tillfället finns det ingen snö, så vi återkommer till detta om det blir aktuellt.
– Föreningens eget skidmästerskap ordnas i fall av snö, eventuellt också på rätt kort varsel.
– Snöskovandringar ordnas om det kommer snö att vandra i.
– Bordtennismästerskap sö 6.4.2014 kl. 10.00 på Viljan.

§ 14 Info:

– Byabladet nr 1/2014 med styrelsepresentation och aktuellt program utkommer i månadsskiftet januari/februari. Därefter utkommer Byabladet i början av april.

Följande styrelsemöten hålls den 6.2 och 26.2 (bokslut, årsberättelse) klockan 18.30 på Viljan.